Terugblik op politiek 2019

Na het verkiezingsjaar 2018 en de vorming van een nieuwe coalitie met Burgerbelangen (10 zetels), PvdA (4 zetels), CDA (2 zetels) én de VVD Kirchroa (2 zetels) was 2019 het jaar van volop doorpakken en uitvoeren van het coalitieprogramma.

Op 27 februari droeg de vertrouwenscommissie van de Gemeenteraad onder leiding van Wim de Groot Petra Dassen-Housen voor als Burgemeester van Kerkrade. De benoeming werd in april bekrachtigd door de minister van BZK en op 11 juni werd Petra Dassen benoemd en namen we afscheid van Jos Som. We hebben Petra Dassen namens de VVD Kirchroa van harte welkom geheten, gefeliciteerd en het vertrouwen in een goede en constructieve samenwerking uitgesproken.

In februari werd door de VVD Kirchroa ingestemd met het project “Superlocal” in Bleijerheide. Een Super circulair en duurzaam project waarbij de 4 hoogbouwflats met 400 sociale huurwoningen op een duurzame en circulaire manier worden vervangen door 125 nieuwe Sociale huurwoningen en een 20-tal vrije sector woningen. Een van de sleutelprojecten met IBA-Parkstad!

In maart werd het beleid rondom “Parkstad Limburg EnergieTransitie” kortweg PALET vastgesteld waarmee de kaders zijn uitgezet hoe Kerkrade in Parkstadverband werkt aan de transitie naar een duurzame stad met als ambitie een energieneutraal Parkstad in 2040! Door het ernorme succes van het Parkstad Zonnepanelen Project heeft Kerkrade meegewerkt aan een tweede ronde aan financiële middelen om nog meer inwoners te kans te geven gebruik te maken van het aantrekkelijke aanbod. Hier wordt inmiddels ook alweer flink gebruik van gemaakt. Ook zal er in overleg met inwoners gekeken worden naar mogelijke windenergie projecten.

Klaas Dijkhof in het Westhoes in Kerkrade met het VVD Kirchroa team

In maart waren de Provinciale Staten verkiezingen waarvoor we voor Silvio Erkens kandidaat uit Kerkrade campagne hebben gevoerd. Hoogtepunt in de campagne was “Stand-up Politics” met Klaas Dijkhof en Jack Vinders in het Westhoes in Kerkrade-West. We mochten uiteindelijk een mooie uitslag noteren en de 5 zetels behouden. Met Joost van den Akker levert de VVD Limburg weer een gedeputeerde.

De VVD Kirchroa is van mening dat er kritischer om gegaan dient te worden met kwijtscheldingen van belastingen. In het geval van afvalstoffenheffing is op initiatief van de VVD Kirchroa besloten dat het legen van de grijze restafvalcontainers niet meer onder de kwijtschelding valt waardoor de vervuiler altijd betaald en ook lagere inkomens worden gestimuleerd tot afvalscheiding. Ook zal hierdoor een deel van de “dubbele” rekening voor de inwoners zonder kwijtschelding gecorrigeerd worden.

VVD Initiatief tot Volwaardig Voortgezet Onderwijs voor Kerkrade

In mei heeft de VVD Kirchroa naar aanleiding van de aangekondigde nieuwbouwplannen van het Charlemagne Eijkhagen College in Landgraaf vragen gesteld over de betrokkenheid van de Gemeente Kerkrade bij deze plannen en de mogelijke kansen voor terugkeer of samenwerking met Landgraaf voor Volwaardig Voortgezet Onderwijs voor Kerkrade. Temeer omdat het Charlemagnecollege de fusieschool is van het oude College Rolduc en het Eijkhagen College.

Als gevolg van deze vragen is er op initiatief van de VVD Kirchroa samen met de voltallige gemeenteraad een motie ingediend en aangenomen om de mogelijkheden van Volwaardig Voortgezet Onderwijs voor Kerkrade te onderzoeken. Hier is meer achtergrondinformatie over dit onderwerp te vinden.

Center Court

Oktober stond volledig in het teken van Center Court. Na een lange periode van voorbereiding en een gemeenschappelijke raadscommissie op 22 oktober is tijdens de Gemeenteraad van 29 oktober besloten in te stemmen met het ontwerpbesluit Center Court Kerkrade voor gezondheid en vitaliteit. De VVD Kirchroa ondersteunt dit project van harte! Een uniek project voor Kerkrade en de hele regio en dé kans om een trendbreuk te realiseren naar een vitaal en gezonder Kerkrade. Bovendien een erg mooie bouwkundige aanwinst voor onze stad. Dit project dat inmiddels in december ook de (financiële) steun van Provinciale Staten verkreeg is net als Superlocal een sleutelproject van IBA Parkstad. Meer informatie en achtergrond is hier te lezen.

Ook is er in november besloten dat na de Heilust nu het Rolduckerveld volledig aangepakt gaat worden met de sloop van o.a. de twee hoogbouwflats (200 woningen) en veel verouderde sociale huurwoningen die vervangen worden door moderne en duurzame appartementen en woningen. Uiteindelijk zal het hele gebied 232 woningen minder tellen en de algehele kwaliteit in de wijk sterk verbeterd worden. Een grondig vernieuwd Rolduckerveld moet zorgen voor meer ruimte, groen en woonplezier.

Wethouder Dion Schneider met de oorkonde MKB Vriendelijkste Gemeente van Limburg

Trots was onze VVD Kirchroa Wethouder Economische Zaken Dion Schneider met het behalen door Kerkrade van de titel MKB Vriendelijkste Gemeente van Limburg! Tevens eindigde Kerkrade als 8e van heel Nederland! Een waardering voor het gevoerde economische beleid en vooral een mooie titel omdat deze door de ondernemers zelf wordt bepaald.

in 2019 is begonnen met het uitrollen van het nieuwe parkeerbeleid. Dit is een van de onderwerpen waar de VVD Kirchroa als lid van de coalitie een compromis heeft moeten sluiten. Met frisse tegenzin zijn we in 2018 akkoord gegaan met het terugbrengen van het gratis parkeren van 2 naar 1 uur en een verhoging van het tarief van € 1,- naar € 1,50 per uur. Wij zijn en blijven voorstander van gratis parkeren, maar begrijpen ook, het totale pakket aan maatregelen en investeringen in de stad overziend, dat er ook buiten het sociaal domein bezuinigingen noodzakelijk zijn. Ook hebben we in deze afweging de klachten rondom misbruiuk van de blauwe zone, en daardoor het tekort aan parkeerplekken voor bezoekers van de centrumondernemers meegenomen.

We hebben kunnen realiseren dat er een éénduidig parkeerbeleid is ingevoerd met overal hetzelfde regiem, dus ook het eerste uur gratis op plaatsen waar voorheen geen gratis parkeren was zoals de Poststraat en de Engerweg. Ook wordt er achteraf per minuut betaald en niet elk vol uur.

In de opstartperiode zijn er duidelijke verbeterpunten in communicatie en duidelijkheid van de gekozen systemen vastgesteld en hebben we in overleg en samenspraak met de centrumondernemers afspraken gemaakt tot verbeteringen die in 2020 worden doorgevoerd om het parkeren duidelijker en eenvoudiger te maken. Naast het gebruik van parkeerapp’s zoals Parkmobile of Yellowbrick wordt ook het bedienen van de parkeerautomaten duidelijker uitgelegd en geldt voor alle pleinen achteraf betalen en aan de straat vooraf betalen.

Uiteraard blijven op korte loopafstand drie grote parkeerterreinen volledig gratis waaronder de parkeerplaats bij het Station, de Einderstraat en het Old Hickory Plein.

Camerabewaking

De VVD Kirchroa was erg verheugd met het door de volledige Gemeenteraad aannemen van onze VVD motie “Camera in Beeld” én de inzet van bewakingscamera’s door de burgemeester in Chévremont. We blijven ons hard maken en inzetten voor camerabewaking in Kerkrade!

Tenslotte heeft de door Wethouder Dion Schneider ingezette pioniersrol die Kerkrade speelt op het gebied van Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling via o.a. het Grensinfopunt haar succes bewezen en is er tussen Nederland en Nordreinwestfalen (NRW) afgesproken de grensinfopunten, met het Kerkraadse Grensinfopunt als voorbeeld, structureel te financieren. Vanuit Kerkrade is de lobby gestart ook de Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling op deze wijze te financieren. Onze wethouder Dion Schneider is inmiddels bestuursvoorzitter van beide organisaties en zal hier in 2020 een speerpunt van maken.

Geïnteresseerd in gemeentepolitiek? De commissievergaderingen en raadsvergaderingen zijn via livestream te volgen en ook de politieke stukken zijn hier terug te vinden. De VVD Kirchroa ondersteunen? Bezoek eens een fractievergadering, Politiek Café, of een van de andere activiteiten van de VVD Kirchroa en discussieer mee of word lid voor slechts € 25,-

We kijken uit naar een mooi 2020 en wensen iedereen een gelukkig en gezond nieuw jaar!Xclusive Multimedia Services