>

Tekst algemene beschouwingen 2013


Voorzitter, leden van het College en de raad, aanwezigen op de publieke tribune en toeschouwers via het internet. De Kerkraadse afdeling van de VVD blikt tijdens deze algemene beschouwingen terug op een bewogen raadsperiode. Raadsleden die vertrokken uit hun fractie, waarbij veruit de meesten hun zetel niet hebben afgestaan aan de partij waaraan ze deze te danken hadden. Hierdoor verdween de SP zelfs uit de gemeenteraad van Kerkrade. Daartegenover ontstond een nieuwe lokale partij uit degenen die hun eigen partij vaarwel zeiden om vervolgens deze zetel hiervoor in te zetten. Daarnaast viel voor de eerste keer sinds lange tijd de coalitie in Kerkrade omdat wethouder Terpstra zijn ontslag indiende en dientengevolge Burgerbelangen haar conclusies trok. Lokaal Alternatief en de VVD werden door de overgebleven coalitiepartijen PvdA en CDA gezien als de meest logische combinatie om de resterende tijd tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 niet alleen tot een goed einde te brengen, maar om tevens een dusdanige basis te creëren voor een start van een nieuwe bestuursperiode waardoor er daadwerkelijk met een schone lei kan worden begonnen aan een nieuwe toekomst voor Kerkrade na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Een keuze die een juiste blijkt te zijn! Zoals wij nu kunnen constateren heeft dit College het voor elkaar gekregen om binnen een tijdsbestek van nog geen half jaar een tekort dat tot en met 2017 opliep tot maar liefst 7 miljoen euro om te buigen in een sluitende meerjarige begroting. Chapeau, zeker gezien het feit dat dit voor de vorige wethouder van financiën een onmogelijke opgave bleek te zijn geweest. Het is niet alleen bijzonder prettig om te constateren dat deze opgave is geklaard, maar tevens kunnen wij constateren dat de wijze waarop de begroting sluitend is geworden er een is die ruimte laat voor noodzakelijke investeringen in onze stad, waarbij de bezuinigingsvoorstellen zijn gebaseerd op een verantwoorde mix van taakstellingen die onze Kerkraadse samenleving niet zullen ontwrichten en tenslotte bieden deze taakstellingen voldoende ruimte aan de coalitie in de nieuwe raadsperiode om te kunnen starten op basis van een gezonde uitgangspositie.

 

Voorzitter, de VVD heeft vertrouwen in de toekomst van Kerkrade. Het centrum zal de komende tijd in de steigers komen te staan en zal door middel van een metamorfose een nieuwe, positieve toekomst tegemoet gaan. Wij zijn verheugd te mogen constateren dat er in dit kader constant integraal overleg plaatsvindt met alle belanghebbenden om zodoende zo veel mogelijk de overlast te beperken en ook dit project een gezamenlijk project te laten worden van en voor de belanghebbenden van ons centrum. De VVD is echter ook van mening dat Kerkrade ook op andere vlakken een metamorfose zal moeten ondergaan om een positieve toekomst in de breedte tegemoet te kunnen zien. Bij de zoektocht naar een nieuw financieel evenwicht tussen de substantieel lagere inkomsten in de toekomst en dus ook een lager uitgaveniveau bij onze gemeente, zal bij iedereen het bewustzijn aanwezig moeten zijn dat niet alle huidige ballen in de lucht kunnen worden gehouden. Als gevolg hiervan zullen duidelijke prioriteiten moeten worden aangewezen die voor de toekomst van Kerkrade noodzakelijk zijn. Hierbij dient, volgens de VVD, ook een beroep te worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheden van onze burgers. Voorbeelden hiervan zijn het opruimen van zwerfvuil en hondenpoep, een oogje in het zeil houden bij de kwetsbaren in onze gemeente en zelf de handen uit de mouwen steken na sneeuwval. Op deze manier kan het gemeentebestuur zich met haar beleid en de daarbij behorende financiën meer richten op strategische keuzes om Kerkrade een toekomst te bieden waarbij jonge gezinnen en ondernemers het de moeite waard vinden om zich in Kerkrade te blijven en te gaan vestigen. Trouwens, om de niet welwillende hondenbezitters een duwtje in de rug te geven en om zodoende een verhoging van diens verantwoordelijkheden te stimuleren dient de VVD een motie in waardoor het wellicht voor deze doelgroep aantrekkelijk wordt om de uitwerpselen van hun hond te gaan opruimen.

 

Het verleden heeft bewezen dat werk, een prettige leefomgeving en voldoende voorzieningen de basis vormen voor een gemeente met een toekomst. Zo is de VVD van mening dat ondernemers onmisbaar zijn voor een gezonde economische toekomst. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. De VVD zou dan ook graag zien dat het College nog deze raadsperiode zal onderzoeken of er wellicht sprake is van overbodige, tegenstrijdige, niet nuttige of niet handhaafbare regels. Door het verbeteren van de effectiviteit van de regelgeving wordt het voor ondernemers en werkgevers aantrekkelijk om zich in Kerkrade te vestigen dan wel te blijven vestigen. Hiertoe zal de VVD dan ook een tweede motie indienen. Om de aantrekkelijkheid van ons centrum voor potentiële bezoekers te verhogen kan het niet zo zijn dat enkel de bouw van het nieuwe centrumplan voldoende is. In facilitaire zin is de VVD van mening dat een vrij toegankelijk WiFi netwerk in het centrum zal bijdragen aan deze aantrekkelijkheid, zeker gelet op het groot aantal potentiële bezoekers uit de Euregio waarvoor de kosten van het internetgebruik in Kerkrade op deze wijze kan worden gedrukt en waardoor ook voor hen de aantrekkelijkheid van het winkelen in Kerkrade kan worden verhoogd. Ook hiertoe dient de VVD een motie in.

 

De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is namelijk een betaalde baan. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. De VVD is dan ook verheugd om te kunnen waarnemen dat in Kerkrade de uitstroom van het aantal bijstandsgerechtigden op gang is gekomen. Voor degenen die deze stap nog niet hebben kunnen zetten, maar wel in staat zijn om nuttige werkzaamheden te verrichten is het van belang om te weten dat Kerkrade strenger doch nog steeds rechtvaardig is geworden bij het toekennen van bijstandsuitkeringen. Tevens zijn er initiatieven ontplooid om deze mensen actief te betrekken bij werkzaamheden die nuttig zijn voor de Kerkraadse samenleving. Daarnaast zien wij ook dat degenen die de regels niet nakomen die verbonden zijn aan het ontvangen van een uitkering, de consequenties daarvan moeten ervaren door korting op hun uitkering. De VVD juicht deze ontwikkeling toe omdat juist door alert te zijn op fraude de mogelijkheden voor de mensen die het echt nodig hebben te verruimen.

 

Voorzitter, ter afsluiting het volgende. De VVD constateert dat Kerkrade op de scheidslijn staat van een periode waarin op financieel gebied veel mogelijk was en de komende periode waarbij er moet worden gefocust op datgene wat voor Kerkrade op de lange termijn noodzakelijk is. De tijd van doelen op de korte termijn en het stellen van prioriteiten die met name gericht zijn op het verhogen van de eigen populariteit op bestuurlijk vlak, is voorbij en mag ook na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer terugkomen. Het is voor de inwoners van Kerkrade dan ook van belang om te weten dat het noodzakelijk is om een krachtig, op de toekomst gericht, strategisch beleid te gaan voeren. Kerkrade mag erop rekenen dat de VVD haar verantwoording zal blijven nemen binnen een constructieve samenwerking van partijen die visie belangrijker vinden dan inhoudsloos populisme.

 Xclusive Multimedia Services