>

Waar wij voor staan


Wij zeggen: stop misbruik uitkeringen!Wist u dat de gemeente Kerkrade jaarlijks 55 miljoen euro investeert in programma’s om mensen uit de bijstand naar werk te begeleiden?

Bij de een is de afstand tot de arbeidsmarkt groter dan bij de ander. Het is natuurlijk in het belang van de uitkeringsgerechtigde en van de gemeente om werk te vinden en de uitkeringsgerechtigde fit te maken voor de arbeidsmarkt. Zo ondersteunt de gemeente met cursussen, loonkostensubsidies voor werkgevers etc.

De VVD Kirchroa wil mensen die bewust geen aanspraak willen maken op een baan niet meer financieel ondersteunen met de genoemde middelen en daarnaast korten op de uitkering! Daarnaast zijn er nog tal van aanvullende regelingen waarvan een klant in de bijstand gebruik kan maken zoals geld voor culturele activiteiten, geld voor laptops etc. Ook willen wij ervoor zorgen dat deze aanvullende regelingen niet meer van toepassing zullen zijn voor de niet welwillenden.

De investering van de gemeente is geen zakcentje maar een steun in de rug om een baan te vinden!

Mensen die niet willen participeren verdienen geen extraatjes! Het te besparen geld kan beter worden ingezet voor mensen die wel willen.


Wij zeggen: stop bijstandstoerisme!Wist u dat er jaarlijks zo’n 115 personen naar Kerkrade verhuizen en direct in de bijstand terecht komen? Aangezien een aanzienlijk aantal van deze mensen niet uit Parkstad komt en met grote waarschijnlijkheid enkel komen voor de lage huren en de uitstekende sociale voorzieningen in onze stad en dus niet omdat ze een (familiaire) binding hebben, is er dus sprake van een heus bijstandstoerisme.

De jaarlijkse kosten extra kosten waarmee Kerkrade wordt geconfronteerd liggen rond de 1,7 miljoen euro! Geld dat dus moet worden uitgegeven aan deze mensen en kan daarom niet worden uitgegeven aan u!

De VVD is van mening dat wij ons sociaal beleid en de hiermee gemoeide kosten niet hebben bedoeld voor iedereen die er zijn voordeel mee wil behalen maar voor de Kerkradenaar die ervan afhankelijk is. Daarnaast maken deze mensen vaak gebruik van particuliere huisjesmelkers die deze mensen onder erbarmelijke toestanden woonruimtes laten huren.

Wij gaan ons hard maken om deze bijstandstoeristen te weren door afspraken te maken met woningcorporaties en ook gemeentelijk beleid aan te passen bij het toelaten van de mensen.

Omdat wij niet willen betalen voor deze mensen. Het geld willen inzetten voor de Kerkradenaren. Huisjesmelkers niet de kans willen geven om deze mensen particuliere ruimtes te laten huren onder erbarmelijke omstandigheden.

 


Wij zeggen: kwijtschelding afschaffen!Wist u dat in Kerkrade in 2017 maar liefst 1,1 miljoen euro aan kwijtschelding van gemeentelijke lasten is verleend? En dat dit bedrag alleen maar groter wordt wanneer het geen halt wordt toegeroepen?

De mensen die een minimumloon verdienen houden dus op deze wijze netto minder over dan mensen in de bijstand. Dat is toch niet sociaal?

Wat houdt de kwijtscheldingsregeling in?
In Kerkrade (zoals ook in alle andere gemeenten) betalen de burgers gemeentelijke belastingen. Iedereen krijgt een aanslag, gebaseerd op de eigen, persoonlijke situatie. Deze gemeentelijke belastingen bestaan uit 2 onderdelen: de belastingen en de heffingen. Voorbeelden van belastingen zijn de onroerende zaakbelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting en de parkeerbelasting. Voorbeelden van heffingen zijn rioolheffing, reinigingsheffing of de kosten voor een paspoort.

De gemeente Kerkrade verleent voor iedereen die 100% van de bijstandsnorm ontvangt een kwijtschelding voor de volgende belastingen:
– de onroerende zaakbelasting
– de afvalstoffenheffing
– de rioolheffing

Zoals eerder aangegeven betekent dit een jaarlijks bedrag van 1,1 miljoen euro. Dit bedrag wordt echter niet door de gemeente minder ontvangen. Aangezien er altijd sprake moet zijn van kostendekkendheid wordt dit bedrag bij de burgers neergelegd die niet in aanmerking komen voor kwijtschelding. Als gevolg hiervan krijgen deze huishoudens dus een extra rekening van gemiddeld circa 50 euro op jaarbasis.

De VVD wil deze kwijtschelding gaan afschaffen!

Op deze wijze wordt er recht gedaan aan een eerlijkere verdeling van alle kosten! Mensen in de bijstand maken ook gebruik van alle faciliteiten! Mensen in de bijstand worden op deze wijze niet gestimuleerd om op een duurzame wijze afval gescheiden aan te bieden!


Tsezame durchpakkeNoe tsezame durchpakke mit de VVD

Lijsttrekker Dion Schneider neemt ons mee in de afgelopen periode van 4 jaar, waarin de VVD in de gemeentelijke coalitie deelnam, en in die hoedanigheid veel heeft kunnen betekenen voor de Kerkraadse gemeenschap.

Opsomming

De VVD heeft de afgelopen 4 jaren veel bereikt. Zo zijn de gemeentelijke financiën op orde gebleven waardoor de bewoners van Kerkrade gemiddeld de laagste gemeentelijke lasten van Zuid-Limburg betalen. Tevens zijn risico’s ingeperkt zoals de huur die Roda vaak te laat betaalde. Daarnaast heeft de VVD veel aandacht gehad voor de economische ontwikkeling van Kerkrade. Winkeliers hebben veel meer vrijheid gekregen om hun zaken te openen en er zijn veel bedrijven ondersteund om te kunnen investeren, wat weer heeft geleid tot extra banen. Door nadrukkelijker samen te werken met de bedrijventerreinen zijn de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. Daarnaast hebben wij zelfs een bureau opgestart om werkzoekenden te begeleiden naar werk in Duitsland. Zoals gezegd, een kleine opsomming van onze inzet de afgelopen 4 jaar”, aldus een trotse Dion Schneider.

Doorpakken

Hij vervolgt: “Wij willen echter verder vóór en met de inwoners doorpakken. De VVD wil er alles aan gaan doen om de gemeentelijke lasten eerlijker te gaan verdelen. Nu wordt er maar liefst ruim 1 miljoen euro jaarlijks aan kwijtschelding verleend. Dat betekent dat iedereen die zijn of haar gemeentelijke lasten keurig betaalt nog een extra betaling moet doen voor diegenen die dat niet hoeven. De VVD wil deze kwijtschelding gaan afschaffen en dat kan tientallen euro’s per jaar opleveren.”

Bijstandstoerisme

“De VVD wil het bijstandstoerisme gaan ontmoedigen. Een groot deel van de mensen die naar Kerkrade verhuizen maken meteen gebruik van een bijstandsuitkering. Dit gaat allemaal ten koste van de Kerkradenaren. Daarnaast wil de VVD diegenen die niet willen werken maar het wel kunnen, niet meer financieel ondersteunen. De VVD wil niet blijven trekken aan een dood paard maar dit geld extra gaan inzetten voor degenen die wel willen.” Een greep uit de ambitieuze doelen voor de komende 4 jaren.

Bekijk ons verkiezingsprogramma


Xclusive Multimedia Services