Persbericht : onderzoek naar oorzaken mijnschade


Op 17 januari j.l. heeft de VVD Kirchroa gesproken met het VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen over de dreigende mijnbouwschade. Wij hebben het belang van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen en daaruit voortvloeiende kosten benadrukt. Verheijen heeft toegezegd dit met minister Kamp te bespreken.

Het college van B&W heeft op 27 januari jl. een brief van minister Kamp ontvangen, waarin verzocht werd de nodige gegevens aan te leveren zodat enkele onderzoeken plaats kunnen vinden naar oorzaak en gevolg van de dreigende schade ten gevolge van de voormalige mijnbouw.

De minister geeft in zijn schriftelijk verzoek aan dat de onderzoeken die zullen gaan plaatsvinden ten laste komen van het Ministerie van Economische Zaken.

Wij van de VVD Kirchroa zijn bijzonder verheugd dat, naast de initiatieven van de Kerkraadse afdelingen van de PvdA en het CDA en diens provinciale fracties, ook onze lobby heeft bijgedragen om dit dreigend probleem bij VVD minister Kamp onder de aandacht te brengen en dientengevolge er ook concreet stappen genomen zullen worden de problematiek doelgericht te gaan onderzoeken.Xclusive Multimedia Services