Kwijtschelding afvalstoffenheffing voor restafval vervalt

Met het in de raad goedkeuren van de tarievennota 2019 is tevens een langgekoesterde wens van de VVD in vervulling gegaan. Het meest vervuilende deel van de afvalstoffen valt niet meer onder de gemeentelijke kwijtschelding. 

Tot afgelopen jaar kwamen inwoners met een laag inkomen onder voorwaarden in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen waaronder de vaste afvalstoffenheffing én de aanbieding van afval aan RD4. 

De gemeente Kerkrade is met ingang van 1 januari 2015 gestart met een nieuw afvalbeleid. Dit beleid is een vervolgstap op het eerder ingevoerde volume/frequentiesysteem waarbij we al kennis maakten met het uitgangspunt “de vervuiler betaalt”. Dit beleid stimuleert het scheiden van afval en belast restafval steeds een beetje meer.  

De introductie van de “Plastic Hero” zakken waar tegenwoordig o.a. Plastic, Metaal en Drankkarton in gescheiden kan worden is alweer enkele jaren geleden en ook is er via een speciale actie de mogelijkheid geboden om gratis extra gft-containers te krijgen en te gaan gebruiken.  

Om het scheiden te stimuleren is in 2015 het ledigen en ophalen van gft-containers gratis geworden en ook de Plastic Hero (PMD) zakken worden gratis opgehaald. Restafval wordt daarentegen steeds hoger belast om scheiden te stimuleren. Ook is de ophaalfrequentie van zowel PMD als de Gft-containers verhoogd en die van restafval verlaagd. 

Als gevolg hiervan zijn veel inwoners steeds beter gaan scheiden en produceren de inwoners van de Gemeente Kerkrade steeds minder restafval. De VVD is van mening dat de “vervuiler betaalt” ook op dient te gaan voor de inwoners die aanspraak maken op de kwijtscheldingsregeling. Door het afschaffen van het kwijtschelden van het variabele deel de afvalstoffenheffing (aanbieden restafval) zal ook voor deze groep de stimulering om afval te scheiden ontstaan. Het vaste deel van de Afvalstoffenheffing blijft onder de kwijtscheldingsregeling vallen en uiteraard is het aanbieden van GFT en PMD zakken gratis. 

Hiermee doen we recht aan het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid dat “de vervuiler betaalt”. Xclusive Multimedia Services