Fietsdiefstallen (n.a.v. art. 38 vragen)


De VVD Kirchroa ontving onlangs enkele berichten van verontruste bewoners die slachtoffer werden van de in Nederland meest voorkomende vorm van criminaliteit: fietsendiefstal. Een van de speerpunten van de VVD Kirchroa is “veiligheid” en aangezien iedere ontvreemde fiets een inbreuk is op het veiligheidsgevoel van de burger vonden wij dat deze handschoen opgepakt moest worden.

De VVD Kirchroa heeft m.b.t. dit onderwerpt kortgeleden schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Samengevat: moeten er maatregelen genomen worden om de fietsendiefstallen terug te draaien en zo ja, wat voor maatregelen zouden dit kunnen zijn?

Uit het ontvangen antwoord blijkt dat er sprake is van een substantiële afname van het aantal fietsendoefstallen in onze gemeente. Het aantal delicten in Kerkrade is zelfs één van de laagste is in de regio.

De VVD Kirchroa is zich bewust van de impact die fietsendiefstal heeft, maar moet op basis van de aangeleverde cijfers en na een kosten-baten analyse, concluderen dat men de inzet van financiële middelen alsmede inzet van politie en stadswachten beter kan besteden aan delicten die ingrijpender zijn.



Xclusive Multimedia Services