Een terugblik op politiek 2018

Het jaar 2018 loopt ten einde, een goed moment om terug te blikken op het politieke jaar. De eerste maanden van het jaar stonden in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Op 18 januari begonnen we de VVD Kirchroa campagne met een kick-off bij de mooie Kerkraadse onderneming American DJ op Dentgenbach. Met 29 ijzersterke kandidaten en een door de leden unaniem goedgekeurd verkiezingsprogramma “Tsezame Durchpakke”

Na en korte, duidelijke campagne en flinke inzet van de leden en sympathisanten werd het beste resultaat in de geschiedenis van de VVD Kirchroa behaald. Met een groei van 5% stemmen werden de 2 zetels die de partij had ruim behouden, een beloning voor 4 jaar goed coalitiebeleid. Naast de VVD wisten ook coalitiepartners Burgerbelangen en de Ouderenpartij te groeien. Alle overige partijen verloren stemmen waarbij door een gunstige restzetelverdeling Lokaal Alternatief toch een zetel won ondanks het verlies in stemmen (-4%). De hele uitslag is hier te vinden.

Een kleine twee maanden na de verkiezingen kon de VVD Kirchroa met trots melden dat ze ook de komende 4 jaar deel ging uitmaken van de coalitie in Kerkrade. Samen met Burgerbelangen, PvdA en het CDA is een nieuwe coalitie gevormd met als motto “Kerkrade een stad om samen te (be)leven!” Het coalitieprogramma heeft als speerpunten de optimalisatie van de financiën in het sociaal domein, veiligheid in de wijken en ambities als Center Court, het Transferium Kerkrade-West en het behoud van cultureel erfgoed Rolduc. De kenmerken van het voorzieningen- en minimabeleid zijn “streng en rechtvaardig” om het draagvlak voor de inzet van middelen te behouden, waarbij het geld gebruikt gaat worden waarvoor het bedoeld is. Dit was duidelijke inzet van de VVD Kirchroa tijdens de campagne. Ook de inzet op veiligheid van de wijken en kwaliteit van leven door investeringen in voorzieningen waren inzet van de campagne. Anderzijds moesten er ook compromissen worden gesloten op gebied van Parkeerbeleid en OZB om de noodzakelijke structurele bezuinigingen te realiseren.

Dion Schneider vertegenwoordigt de VVD Kirchroa opnieuw als wethouder, deze keer met de portefeuille Economische Zaken, Arbeidsmarktbeleid, Verkeer en Vervoer, Duurzaamheid en Milieu en Afval en Reiniging. Wim de Groot en Hein Driessen namen als Raadslid zitting in de gemeenteraad en Roger Creusen, Roger Scheeren en Tim Glenz werden benoemd als Raadscommissieleden. Wim de Groot werd tevens gekozen tot Plaatsvervangend Voorzitter van de Gemeenteraad. In die rol mocht hij o.a. op 24 oktober, 28 november en 4 en 13 december de Gemeenteraad voorzitten.

Na het zomerreces werden in de raad de eerste van vele maatregelen uit het coalitieprogramma behandeld. Zo stonden in oktober de aanpak van brievenbuspanden en in november het integraal veiligheidsplan met buurtgerichte aanvalsplannen op de agenda. Door het goedkeuren van deze plannen wordt er volop gewerkt aan de verdere verbetering van de veiligheid in Kerkrade en middels de unieke wijkgerichte aanpak, te beginnen met Bleijerheide, gewerkt aan veiligheid en leefbaarheid in de wijken.

Ook stonden de bezuinigingen in het sociaal domein op de agenda. De tekorten lopen hier enorm op en ingrijpen was derhalve noodzakelijk. Voor de VVD Kirchroa was het bovendien belangrijk om het Bijstandstoerisme en de “Armoedeval” een halt toe te roepen door een streng doch rechtvaardig beleid te voeren. Werken moet lonen en de regelingen voor minima moeten houdbaar zijn. Een van de gevolgen is de afschaffing van de WTCG gelden. Ondanks de ingrepen in het sociale domein hebben we in Kerkrade nog steeds een zeer ruimhartig beleid voor minima en wordt conform eisen ruimschoots voldaan aan de invulling taken op gebied van Jeugdzorg, WMO (Maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet (o.a. Sociale werkvoorziening, Wajong en werk en bijstand)

Op gebied van duurzaamheid en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling werden flinke stappen gezet en als kers op de taart werd de Regiodeal Parkstad beloond door de rijksoverheid met de maximale toekenning van een budget van € 40 mlj bovenop de al beschikbare gelden, dit voor de aanpak van leefbaarheid in buurten en wijken en de transformatie van de regio Parkstad door o.a. opkoop van verouderde woningen, kantoren en winkels. Resultaat van de lobby van o.a. de lokale VVD Kirchroa via Dion Schneider in Den Haag. Ook komt er een tweede ronde financiering voor het erg succesvolle zonnepanelen project Parkstad.

Daarnaast stond de tarievennota met o.a. de parkeertarieven op de agenda. Dit is een van de onderwerpen waar de VVD Kirchroa als lid van de coalitie een compromis heeft moeten sluiten. Met frisse tegenzin zijn we akkoord gegaan met het terugbrengen van het gratis parkeren van 2 naar 1 uur en een verhoging van het tarief van € 1,- naar € 1,50 per uur. Wij zijn en blijven voorstander van gratis parkeren, maar begrijpen ook, het totale pakket aan maatregelen overziend dat er ook buiten het sociaal domein bezuinigingen noodzakelijk zijn. Wel hebben we kunnen realiseren dat er een éénduidig parkeerbeleid zal zijn met overal hetzelfde regiem, dus ook het eerste uur gratis op plaatsen waar voorheen geen gratis parkeren was zoals de Poststraat en de Engerweg. Ook wordt er achteraf per minuut betaald en niet elk vol uur. Tenslotte blijven op loopafstand drie grote parkeerterreinen volledig gratis waaronder de parkeerplaats bij het Station, de Einderstraat en het Old Hickory Plein.

Ondertussen werden zowel op de Roda JC Boulevard als in het nieuwe Centrum winkel na winkel en bedrijf na bedrijf geopend, nog een flinke weg te gaan, maar een duidelijk teken dat de investeringen zich lonen en Kerkrade weer aantrekkelijk wordt. Op vrijdag 2 November werd het nieuwe centrum op spectaculaire en feestelijke wijze geopend. Deze groei aan activiteit droeg ook nog eens bij aan het laagste niveau aan werkeloosheid in de Gemeente Kerkrade in jaren met slechts 3% van de beroepsbevolking werkeloos tegenover 3,7% landelijk gemiddeld. Ook in veel andere “top 10 lijstjes” verbeterde Kerkrade duidelijk.

Zoals wel vaker kwam ook het dossier Roda JC weer op tafel. De voetbalclub bleek financieël dusdanig verzwakt dat een faillisement ternauwernood voorkomen was door inzet van een groep lokale ondernemers en de aandeelhouders, er werd ook een dringend beroep op de Gemeente Kerkrade gedaan om erger te voorkomen. Uiteindelijk is er een oplossing gevonden door uitstel van betaling van een deel van de huur te verlenen. Roda JC betaald tot uiterlijk 2020 een bedrag van € 400.000,- per jaar waardoor de kosten voor de gemeente van rente en onderhoud worden gedekt en het de burger geen geld kost.  Alleen de aflossing van de lening wordt hiermee uitgesteld, dit zal dus later door Roda JC alsnog betaald moeten worden. Hiermee is het scenario van een stadion zonder vaste bespeler en daarmee helemaal geen huurinkomsten meer voorkomen.

We kijken terug op een bewogen maar succesvol politiek jaar voor zowel de Gemeente Kerkrade als de VVD Kirchroa. We danken ons team voor de vaak belangeloze inzet. We kijken uit naar een mooi 2019 met weer veel belangrijke dossiers en evenementen. Zo zijn er de Provinciale Statenverkiezingen waar namens de VVD Kirchroa Kerkradenaar Silvio Erkens kandidaat is. Op 18 januari 2019 zal er een Politiek Café zijn met o.a. lijsttrekkers Karin Straus en Joost van den Akker alsook onze eigen Silvio Erkens. Je bent van harte welkom!

Geïnteresseerd in gemeentepolitiek? De commissievergaderingen en raadsvergaderingen zijn via livestream te volgen en ook de politieke stukken zijn hier terug te vinden. De VVD Kirchroa ondersteunen? Bezoek eens een fractievergadering en discussieer mee of word lid voor slechts € 25,-

Wij wensen je een gelukkig, succesvol en gezond 2019 toe!Xclusive Multimedia Services