Algemene Beschouwingen 2022


Tijdens de Raadsvergadering van 17 november is de behandeling van de begroting voor 2023 met daarbij de Algemene beschouwingen gehouden. Na de verkiezingen eerder dit jaar vormt de VVD Kerkrade samen met Burgerbelangen, Ons Kerkrade, de PvdA en de Ouderenpartij Kerkrade de coalitie in Kerkrade. Namens de VVD Kerkrade sprak fractievoorzitter Roger Creusen de beschouwing op de plannen van het nieuwe college waar een duidelijke VVD inbreng zichtbaar is. Zo is het goed nieuws dat we in deze tijden van inflatie de lasten voor inwoners en ondernemers niet verzwaren. Daarnaast is er extra geld voor veiligheid en handhaving gereserveerd en wordt er flink geinvesteerd in infrastructuur en ondersteuning voor ondernemers.

De VVD Kerkrade heeft tevens een tweetal moties ingediend, allereerst de motie ondersteuning energiebesparende maatregelen voor alle woningeigenaren met het verzoek om te onderzoeken of er naast de steun voor lagere inkomens voor alle woningeigenaren in kerkrade gezocht kan worden naar mogelijkheden voor een financiele ondersteuning voor het aanschaffen vaenergiebesparende maatregelen en gratis energieadvies. We zien dat zeker ook de middeninkomens veel last hebben van koopkrachtverlies door de gestegen energiekosten en zien hierin een mogelijkheid om versneld het relatief verouderde en minder duurzame woningbestand in kerkrade te verduurzamen en zo energie te besparen. Daarnaast is er de motie voor de (financiële) ondersteuning aan ’t Hoes veur ’t Limburgs, een initiatief van o.a. Veldeke Limburg, Road vuur ’t Limburgs, Levende Talen Limburgs, Cubiss en het Huis voor de kunsten Limburg om de positie van het Limburgs en Kerkraads te beschermen, verstevigen en het gebruik te bevorderen. De VVD heeft dit initiatief in Provinciale Staten gesteudn waarbij de Provincie Limburg de helft van de kosten draagt. De andere helft wordt door de Gemeenten gedragen waar alle lokale VVD Afdelingen in Limburg deze motie hebben ingediend en deze ook overal waar ingediend inmiddels aangenomen is. Goede zaak voor het Limburgs en Kerkraads in het bijzonder! Beide moties kunt u op deze pagina vinden bij de bijlages.

Fractievoorzitter Roger Creusen

 

Hieronder de integrale spreektekst van fractievoorzitter Roger Creusen zoals op 17 november uitgesproken in de Raadszaal:

 

Voorzitter, overige leden van het College en raad, kijkers thuis,

Voorzitter, wij leven in een tijd met ongekende onzekerheden. Wij komen uit een pandemie die wij zo nog nooit eerder hebben meegemaakt. Er heerst een oorlog op ons continent. In een omvang die wij sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer kenden. Met als gevolg ongekende inflatie en een recessie aan de horizon. Wij worden met zijn allen armer. Mensen verliezen hun banen omdat bedrijven door toenemende kosten hun deuren moeten sluiten. Burgers kunnen hun rekeningen niet meer betalen. ‘Eat or heat’ is dan de afweging. Een hard gelach.

De burger in Kerkrade staat een breed ondersteuningsaanbod ter beschikking. Dat zijn wij al decennia zo gewend. Lage inkomens, zoals bijstandsgerechtigden, kunnen aanspraak doen op allerlei regelingen. Wij hebben een hoog voorzieningenniveau. Maar wij zien nu dat middeninkomens ook in de knel komen. Ondanks dat het huidige college de burgers tegemoet komt met aanvullende ondersteunende maatregelen, naast de landelijke, zal de VVD vandaag een motie ter stemming brengen. Deze crisis treft immers niet alleen de bekende kwetsbare doelgroepen. Burgers die voorheen niet  met dergelijke moeilijke omstandigheden geconfronteerd werden, worden nu ook getroffen. Die burgers, zoals onderwijzers en verplegers, verdienen volgens de VVD ook ondersteuning. En deze crisis raakt niet alleen burgers. Ook ondernemers en verenigingen maken ongekende tijden mee. En tegelijkertijd beseffen ook wij dat wij niet kunnen garanderen dat er geen mensen buiten de boot vallen. Nadrukkelijk wijst de VVD erop dat onze  motie gefinancierd kan worden vanuit het toekomstige budget Regiodeal 2.0. Wij juichen het toe dat de stadsregio Parkstad een in onze ogen kansrijke aanvraag hiervoor bij het Rijk heeft ingediend. Deze zogenaamde Regiodeal 2.0 aanvraag zet in op een bedrag van liefst €40 mln. Geld dat ingezet wordt voor sociaal-economische structuurversterking. Maar ook voor relevante thema’s als veiligheid, verduurzaming, wonen, retail en grensoverschrijdende samenwerking. En dat zijn nu net de thema’s waar de VVD Kerkrade zich zo verbonden mee voelt.

Economische ontwikkeling

De VVD omarmt het voorstel van het college om de gemeentelijke belastingen voor burgers en ondernemers niet te verhogen. De VVD heeft in het recente verleden met succes het college opgeroepen OZB-tarieven voor niet-woningen te bevriezen. Ondernemers vormen immers het hart van onze lokale economie. Zij dragen bij aan onze welvaart,  genereren met hun bedrijvigheid inkomsten voor burgers én overheid. Het lijkt haaks op de eerder geschetste nieuwe realiteit. In deze moeilijke tijd is het juist cruciaal als overheid te blijven investeren. Dan worden bedrijven verder verankerd in de regio. Arbeidsmarkt, opleidingen (waaronder volwaardig voortgezet onderwijs), bereikbaarheid, het transformeren van verouderde winkel- en woongebieden. Allemaal factoren die cruciaal zijn voor het realiseren van een gunstig vestigingsklimaat in Kerkrade. Wij zijn verheugd dat het college deze reeds ingezette koers ook komend jaar continueert.

Ook nu weer wijst de VVD op het realiseren van goede verbindingen met onze omgeving. Een slechte en ingewikkelde infrastructuur zal altijd minder aantrekkelijk zijn voor de vestiging van bedrijven, inwoners en studenten. De lang gekoesterde wens van de realisatie van de Avantislijn schijnt ons uit handen te zijn geglipt. De Avantislijn is cruciaal voor de bereikbaarheid van Kerkrade en de omliggende bedrijventerreinen, de ‘learningfields’ en de universiteit van Aken. De VVD vraagt het college om op een creatieve en vasthoudende wijze en met bemiddeling van onze oosterburen de provincie te bewegen Kerkrade te voorzien van een adequate aansluiting met de regio en het achterland. En tegelijkertijd aanbieders van ons openbaar vervoer te bewegen de versobering en verschraling van het openvaar vervoer tegen te gaan.

Volwaardig Vernieuwend Voortgezet Onderwijs Kerkrade

Het voornemen om het voortgezet onderwijs weer in volle ere te herstellen in onze stad is zo’n prachtig voorbeeld van het samen zoeken naar mogelijkheden om de nieuwe generatie kansrijker en weerbaarder te maken. Het vernieuwend concept dat er inmiddels ligt, maar helaas nog geen erkenning van de onderwijsinspectie heeft gekregen, past helemaal binnen onze ambitie. Eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling zijn elementen die ons als VVD zeer aanspreken. Het Martin Buber draagt ertoe bij dat de nieuwe generatie meer kans ziet om zich blijvend te vestigen in onze stad. Het Martin Buber zorgt voor de noodzakelijke verbinding met de ‘learningfields’ in onze omgeving. Een betrokken bedrijfsleven is hierbij essentieel om samen met het onderwijs de nieuwe generatie mee te nemen en voor te bereiden op een kansrijke en uitdagende toekomst in eigen omgeving. Wij doen vanuit deze plek de oproep om, ondanks alle teleurstellingen en gevoelens van onrechtvaardigheid, te blijven volharden. Immers zonder strijd geen overwinning!

Veiligheid

Voorzitter, voorwaardelijk voor ontwikkeling en groei is een veilig leefklimaat. En veiligheid, of beter gezegd het gebrek eraan, is nu juist een aspect dat de VVD nog steeds zorgen baart. Van hufterig gedrag op straat tot ondermijnende criminaliteit, ze vragen om een fors aanvalsplan. Inwoners moeten immers veilig kunnen wonen, leven en werken. Gelukkig zien we datzelfde besef ook bij het college en de raad. Een fors aanvalsplan moet ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel hersteld wordt en woon- en drugsoverlast beperkt wordt. Ook op dit vlak is er actief beleid noodzakelijk dat verder gaat dan versterkt toezicht en het ingrijpen en/of verbaliseren van wetsovertreders. Beleid dat verder reikt dan de uitdrukkelijke VVD-wens van het uitbreiden van het aantal  boa’s en het realiseren van cameratoezicht. Wij ondersteunen dan ook de extra inzet op dit gebied die ook in 2023 gedaan wordt. We moeten immers  consequent ingrijpen op diverse gebieden, zoals illegale woningverhuur en drugscriminaliteit, om niet het afvalputje van het Zuiden te worden. Kerkrade is een mooie en trotse stad en dat willen we zo houden. Vandaar dat wij het voorstel van het college om te komen met een nieuw Integraal Veiligheidsplan van harte ondersteunen. Goed dat op het gebied van veiligheid niet bezuinigd wordt en er structureel middelen worden vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijnende activiteiten.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een voor ons liberalen een vanzelfsprekendheid. Wij zien graag dat burgers participeren en zelfs meer dan dat alleen. Wij roepen burgers op het  initiatief te nemen en zien graag een overheid die faciliteert, dienstbaar is en ondersteunend. Dat is zeker niet eenvoudig. Het vergt van ons allen creativiteit, andere inzichten, hoge verwachtingen, samenwerking, kritisch evalueren en buiten de gebaande paden durven te denken. Maar al deze inspanningen zijn de moeite waard. Dan kunnen wij daadwerkelijk de kloof tussen burgers en overheid dichten. Dat hun stem ook echt invloed heeft.

 

Voorzitter, onze uitdagingen zijn ongekend en vereisen veel lef, creativiteit, flexibiliteit en vooral samenwerking. Hierbij verwijs ik graag naar een citaat van Archimedes. Die merkte immers al op:

“Geef mij een steunpunt en ik verplaats de aarde”.

Oftewel: een kleine kracht in combinatie met een grote beweging, kan immers in een kleine beweging een grote last verplaatsen.

En dit is wat Kerkrade nu nodig heeft. Een steunpunt om alle uitdagingen succesvol aan te kunnen gaan. En dat steunpunt, voorzitter, dat zijn wij met z’n allen. Kerkrade verdient een sterke politiek. De VVD neemt haar verantwoording in deze. Met dit allemaal in gedachten sluit ik graag af met de volgende quote.

“Great things never came from comfort zones”.

 

Namens de fractie VVD Kirchroa,
Roger Creusen, fractievoorzitter.
Kerkrade, 17 november 2022

 Xclusive Multimedia Services