Algemene Beschouwingen 2020


Op 12 november 2020 sprak Fractievoorzitter Wim de Groot namens de VVD Kirchroa de tijdens de Algemene Beschouwingen, de behandeling van de begroting 2021 in de Gemeenteraad.

Een tekst met aandacht voor de gevolgen van Corona, extra steun voor de Ondernemers in Kerkrade, het bevriezen van de OZB, het Center Court (Vie Kerkrade), de Avantislijn een veilig leefklimaat en voortgezet onderwijs.

Wim de Groot

Lees hieronder de volledige tekst zoals uitgesproken door Wim de Groot, tevens zijn de moties hierboven te bekijken:

Voorzitter, overige leden van het College en raad, kijkers thuis via de live stream,

Voorzitter, wat leven we in een ontzettend bewogen en tegelijkertijd onzekere tijd. Nooit eerder zijn we zo geconfronteerd met dillema’s als nu. De wereldwijde invloed van het Covid-19 virus, de Corona, is zowel op persoonlijk als zakelijk vlak groot. Gelukkig proberen we iedereen zoveel mogelijk te ondersteunen in allerlei bedreigende situaties. Enerzijds een groot respect voor alle dienstverleners en zorgverleners die op energieke wijze onverschrokken hulpverlenen en anderzijds onze eigen gemeente die zowel binnen als zelfs buiten hun mogelijkheden ondersteunen in het overleven van de huidige economische impasse. Zeker met de wetenschap dat dit zeker niet volledig toereikend kan en zal zijn. Ondanks dat het huidige college de ondernemers tegemoetkomt met verruimende en ondersteunende maatregelen, naast de landelijke ondersteuningsmaatregelen, zal de VVD vandaag nog een motie ter stemming brengen om de ondernemers in heel Kerkrade verder een hart onder de riem te steken. De strekking van deze motie ligt in het feit dat ondernemers en de gemeentelijke organisatie tijdens de voorbereiding op de Kerstdagen werknemers kan verrassen met producten van onze eigen winkeliers en horecagroep. Verder vraagt de VVD om verruimde maatregelen in de buitenruimte om, binnen de corona-protocollen, meerdere verkoopsituaties te creëren. We hopen, in het belang van deze ondernemers in nood, op voldoende steun hiervoor.

De huidige situatie van het corona-virus heeft ons ook verplicht om samenwerking aan te gaan en elkaar te ondersteunen en laten inzien dat dat van essentieel belang is om te overleven. Creatieve oplossingen moeten gezocht worden, maar vooral moet verbinding met elkaar worden gezocht. Vandaar dat de VVD aangenaam verrast werd tijdens de verdiepingssessie over de doelstellingen van de CenterCourt-gedachte, voortaan VIE genoemd. Gelukkig werd hier de verbinding met de noodzakelijke doelen en de ondersteunende projecten gelegd om nu eindelijk eens daadkrachtige stappen te zetten om aan de goede kant te staan van die vreselijke lijstjes. Lijstjes die ons vertellen dat het op veel vlakken niet goed gaat. Als politiek hebben we de verantwoordelijkheid om onze omgeving zo in te richten dat onze inwoners worden uitgenodigd een vitale leefstijl na te streven. Naast dat vitaal vaak wordt gekoppeld aan ‘bewegen’ wil ik benadrukken dat een vitale leefstijl ook gecreëerd wordt door in een stad te wonen met een hoog voorzieningenniveau. Voorzitter, laten we daar eens een VIE op loslaten.

VIE Kerkrade (Center Court)

In de loop der jaren mogen we stellen dat Kerkrade hard gewerkt heeft aan het creëren van een hoog voorzieningenniveau op het sociale domein. Ook al verwachten sommigen dat niet, maar de VVD is van mening dat iedereen een kansrijk bestaan moet hebben of moet kunnen creëren. Sommigen moeten daar meer dan anderen in ondersteund worden. Echter indien deze ondersteuning zich beperkt tot het ‘plakken van pleisters’ of het ‘verbinden van de wonden’ zal de pijnveroorzaker niet zomaar verdwijnen. We moeten structurele verbeteringen in de leefsituatie aanbrengen. Niemand in de steek laten maar wel weer blijvend in een vitale en weerbare stand komen. Vandaar dat we juist moeten investeren in programma’s met een structureel karakter, met hoge verwachtingen en blijvende resultaten. Programma’s waarin de overheid maar ook het individu zelf een bijdrage leveren. Laten we ons hierbij vooral richten op de nieuwe generatie. Daar liggen ons inziens de meeste kansen. Dan moet deze raad, en volgende raden, het debat aangaan waarbij naar de overeenkomsten in de verschillen gezocht moet worden. Zoeken naar de hefbomen van succes op inhoud en minder op het proces of de grammatica van de voorstellen.

Volwaardig Vernieuwend Voortgezet Onderwijs Kerkrade

Het voornemen om het voortgezet onderwijs weer in ere te herstellen in onze stad is zo’n prachtig voorbeeld van het gezamenlijk zoeken naar een hefboom om de nieuwe generatie kansrijker en weerbaarder te maken middels een passend concept waarin het eigenaarschap van ontwikkeling de rode draad is. Dat de nieuwe generatie meer kans ziet om zich blijvend te vestigen in en zich in te zetten voor onze stad. En iedereen die dit snapt vindt het dan niet meer wezenlijk welke naam deze school zal voeren. Dit onderwijs zal een verbinding zoeken met de ‘learningfields’ in onze omgeving. Vandaar dat een betrokken bedrijfsleven essentieel is om samen met het onderwijs de nieuwe generatie mee te nemen en voor te bereiden op een kansrijke en uitdagende toekomst in eigen omgeving. Het bedrijfsleven dat ontzettend essentieel is om onze inwoners en de nieuwe generatie uitdagende banen te bieden.

Maar voorzitter, zijn we wel zo vriendelijk voor het bedrijfsleven? Steeds fellere geluiden komen van de bedrijventerreinen die geconfronteerd worden met hoge OZB-tarieven. Tarieven die in de top 3 van Nederland staan en waarvoor de VVD geen gefundeerde redenen kan aanvoeren. We moeten ons toch gaan afvragen of de verhoudingen niet al te scheef zijn gegroeid. Geldt voor hen ook niet de stelling dat lagere ‘woonlasten’ zeer wenselijk zijn in deze moeilijke tijden? Op dit moment voelen zij zich de sluitpost op de gemeentelijke begroting. De VVD roept het college op om binnen de tarievennota het OZB-tarief van de ‘niet-woningen’ te bevriezen. Want voorzitter, zoals vaak wordt beweerd moeten de sterke schouders de zwakke ondersteunen. Laten we dan ook zuinig zijn op sterke schouders. Laten we zelfs meer sterke schouders aantrekken in onze stad. Ruimte creëren voor de bouw van de duurdere woning is zo’n knop om aan te draaien. En hoorden we onze huisaccountant laatst niet beweren dat juist deze categorie woningen en hun eigenaars zorgen voor het beheersbaar houden van de lasten en het intact houden van het voorzieningenniveau? De bekende communicerende vaten van een hoger gemiddelde WOZ-waarde en een lager OZB-tarief om de kosten te dekken. De VVD vraag het college om in deze actief beleid te gaan voeren!

De nieuwe uitgangspunten van de structuurvisie zullen hier zeker helpend bij zijn. Een gunstig ondernemersklimaat ontstaat ook door een effectieve infrastructuur. Kerkrade een stad waar je woont, werkt en studeert. Een slechte en ingewikkelde infrastructuur zal altijd minder aantrekkelijk zijn voor de vestiging van bedrijven, inwoners en studenten. Hierbij vraagt de VVD nadrukkelijke aandacht voor het realiseren van goede verbindingen met onze omgeving. De lang gekoesterde wens van de realisatie van de Avantislijn schijnt ons uit de handen te glippen. De Avantislijn is zeker een belangrijke voorwaarde voor de bereikbaarheid van Kerkrade en de omliggende bedrijventerreinen, de ‘learningfields’, en de universiteit van Aken. De VVD vraagt het college om op een creatieve en vasthoudende wijze en met bemiddeling van onze oosterburen deze Avantislijn te realiseren.

Cameratoezicht

Voorzitter, bij vitaliteit hoort eveneens een veilig leefklimaat. Veiligheid is nou juist een aspect dat de VVD zorgen baart. Gelukkig zien we datzelfde besef bij het college en de raad. Een fors aanvalsplan moet ervoor gaan zorgen dat het Kerkraadse moraal, zeker niet apart en net zoals het landelijk moraal, weer terug te zien is op straat. Ook op dit vlak is er actief beleid noodzakelijk dat verder gaat dan een versterkt toezicht en het ingrijpen en/of verbaliseren van wetsovertreders. Zelfs verder gaat dan de uitdrukkelijke VVD-wens van het realiseren van cameratoezicht dat op de noodzakelijk punten nu wordt ingezet. Nu moeten we consequent ingrijpen op diverse gebieden, zoals illegale woningverhuur en drugscriminaliteit, om niet het afvalputje van het Zuiden te worden. Kerkrade is een mooie en trotse stad en dat willen we zo houden voor een vitale toekomst.

Voorzitter, we hebben inmiddels geleerd dat juist de goede verbindingen de hefboom zijn van gewenste kantelingen. Laten we politiek niet gaan steggelen over verschillen maar zoeken naar overeenkomsten en het leggen van de juiste verbindingen. Dat heeft nu juist een positieve invloed op die zaken die onze inwoners aangaan en hen helpen om een vitaal leven te leiden in alle opzichten. Hierbij moet de politiek zeker een aanjager zijn. Onze besluiten moeten een relatie hebben met de vitaliteit van zowel de kwetsbaren alsook de sterke schouders onder ons. En voorzitter geloof me, er is hier lange adem, doorzettingsvermogen en geld voor nodig! Gelukkig lezen we in de begroting steeds het kopje ‘wat mag het kosten’ of zoals je ook beter zou kunnen zeggen; ‘wat is het ons waard’! Dát is de juiste benadering. Een benadering die ten grondslag moet liggen bij alle volgende richtingen die we gezamenlijk moeten aangeven en uiteindelijk accorderen. Wat is het ons waard om de hefbomen te creëren die de vitaliteit van onze stad en haar bewoners weer zullen aanjagen waardoor alle verbeteringen elkaar zodanig beïnvloeden dat de uiteindelijke flow zal ontstaan. Dat is zeker niet eenvoudig, vergt creativiteit, andere inzichten, hoge verwachtingen, samenwerking, kritisch evalueren en buiten de kaders denken.

De Zweedse schrijfster Astrid Lindgren bedacht ooit een kind dat buiten de kaders kon denken, Pippi Langkous, die meer dan 50 jaar geleden al de opmerkelijke woorden sprak:

‘Ik heb het nog nooit gedaan, ik denk dat ik het kan!’

Voorzitter, laten we als Pippie in het leven staan en samen snel verder bouwen. Juist nu er een moeilijke periode voor ons ligt, moeten we er in Kerkrade samen de schouders onder zetten. Kerkrade verdient een sterke politiek en als de beproeving met het virus achter de rug is moeten we ervoor zorgen dat we sterker uit de crisis komen, dat we niet stilgezeten hebben. De VVD Kirchroa zal, in samenwerking, zeker van de partij zijn.

Namens de fractie VVD Kirchroa,
Wim de Groot, fractievoorzitter.
Kerkrade, 12 november 2020Xclusive Multimedia Services